Rozbory odpadů, kalů a rybničních sedimentů

Rozbor odpadu dle zákona č. 294/2005 Sb.

 • Tabulka 10.1. – As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, BTEX,PAU, EOX, Uhlovodíky C10-C40, PCB
 • Tabulka 10.2. – test akutní toxicity na rybách, perloočkách, řasách a kořeni semene
 • Tabulka 4.1. – BTEX, PAU, PCB, TOC, uhlovodíky C10-C40

Rozbor dle zákona č. 185/2001 Sb., příloha č.9 – limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených zeminách a vytěžených hlušinách, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků

 • Zn, Ni, Pb, As, Cu, Hg, Cd, V, Co, Cr, Ba, Be
 • AOX, C10-C40, BTEX, PAU, PCB, trichlorethylen, tetrachlorethylen

Rozbor rybničního sedimentu dle vyhl. č.257/2009 Sb.

 • Sušina, obsah skeletu 2-4 mm, obsah skeletu nad 4 mm
 • As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn
 • BTEX, PAU, PCB, DDT, uhlovodíky C10-C40

Rozbor čistírenského kalu dle vyhlášky č.382/2001 Sb.

 • Sušina, N-tot., N-NO3, N-NH4, pH-H2O, spalitelné látky, Na, P, K, Ca, Mg
 • Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Ni, Hg, As
 • Enterokoky, Termotolerantní koliformní bakterie, Salmonella spp.
 • AOX, PCB

nezávazná poptávka

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk