Rozbory odpadů

Rozbor odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb.

Odpady k zasypávání

Dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

  • Tabulka č. 5.1 – (Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadu)
  • Tabulka č. 5.2 – (Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu odpadu)
  • Tabulka č. 5.3 – (limitní hodnoty ekotoxikologických testů)

Odpady k uložení na skládku odpadů

  • Tabulka č. 10.1 – (Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro dané třídy vyluhovatelnosti)
  • Tabulka č. 10.2 – (Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které mohou být ukládány na skládky skupiny S – inertní odpad)
  • Tabulka č. 10.3 – (Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být uloženy na skládku S-003, pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota ukazatele DOC uvedená v tabulce č. 10.1 pro třídu IIa)

Rozbory kalů

Rozbor dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. pro aplikaci na zemědělskou půdu

Rozbor dle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. jako surovina pro výrobu kompostů

  • Stanovení rizikových prvků (těžké kovy), organických polutantů (PAU, PCB), živinových parametrů (Ca, P, K, Mg, dusíkatá bilance, pH, organická hmota)
  • Mikrobiologický rozbor (termotolerantní bakterie, enterokoky, Escherichia coli, průkaz bakterií rodu Salmonella)

Rozbory sedimentů

Rozbor dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášky č. 273/2021 Sb. k zasypání na povrch terénu

Rozbor dle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. a vyhlášky č. 257/2009 Sb. k použití na zemědělskou půdu

  • Stanovení živin, půdní reakce, rizikových prvků a organických polutantů

Laboratoř má pro odběry a rozbory půd před aplikací kalů a sedimentů na zemědělskou půdu pověření ÚKZÚZ Brno.

nezávazná poptávka

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk